Huisvesting & Vastgoed

Bij huisvestingsadvisering staat het gebruik van de huisvesting centraal. Van de aard en de omvang van de te huisvesten functies wordt een zo concreet mogelijk beeld gevormd. Een analyse van de bestaande huisvesting is om de toekomstige organisatieontwikkelingen mogelijk te maken. Middels het uitwerken van verschillende scenario’s, bezoeken van gerealiseerde projecten kan de organisatie een duidelijke heldere visie ontwikkelen voor het project. In het haalbaarheidsonderzoek voor de nieuwe huisvesting worden de volgende onderdelen uitgewerkt:

  • programma van eisen huisvesting
  • ruimte behoefte staat
  • technisch programma van eisen huisvesting
  • investeringskostenraming huisvesting

Vastgoed is vaak een grote kostenpost voor de onderneming en beslissingen en verplichtingen bestrijken vaak een lange periode. Het bepaalt de mate van efficiency van de bedrijfsvoering, het rendement en de mogelijke groei van onderdelen. Dit maakt dat vastgoedbeslissingen thuishoren bij het strategische management van de organisatie. Middels investerings- en exploitatiemodellen kan de haalbaarheid van vastgoedbeslissingen worden getoetst.