Beheer & exploitatie

Om de primaire taken van een organisatie optimaal te kunnen uitoefenen is kwalitatief goede huisvesting noodzakelijk. Ook blijft de waarde van de huisvesting meer behouden bij een goede planmatige aanpak van het onderhoud aan het gebouw. Daarnaast zal zorgvuldig beheer & onderhoud bij de exploitatie van uw gebouwen een belangrijke bijdrage leveren aan de uitstraling van uw huisvesting en daarmee ook uw organisatie.

Door samen met u de onderhoudsvraag te analyseren kan er een onderhoudsplan op maat worden opgesteld. Door middel van dit plan, waarin de beschikbare budgetten en de functioneel wenselijke en/of planmatig noodzakelijke vervangingsinvesteringen worden opgenomen, wordt uiteindelijk de onderhoudsexploitatie voor een periode van bijvoorbeeld twintig jaar inzichtelijk gemaakt.

Zodra het te voeren onderhoudsbeleid in overleg met u is vastgesteld, en door ons is vertaald in het meerjarenonderhoudsplan, kan worden gestart met het daadwerkelijke beheer. Onder beheer wordt onder meer verstaan het planmatig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het bewaken van de beschikbare budgetten, het controleren op naleving van de afgesloten contracten en het periodiek actualiseren van het onderhoudsplan.